Individuálny účet

Napísal: Super User. Posted in Novinky

 

Plaťte len skutočne spotrebované teplo - efektívna spotreba tepla v domácnosti

 Pomerové merače umožňujú každému užívateľovi bytu (miestnosti) podieľať sa na úhrade vykurovania celého objektu iba čiastkou, ktorá zodpovedá jeho hospodáreniu s teplom.


V zásade sú dva možné spôsoby rozpočítania nákladov na vykurovanie.


1. Podľa spotrebovaného tepla potrebného na dosiahnutie požadovanej teploty jednotlivých miestností, čo znevýhodňuje byty s väčšími tepelnými stratami, ako sú okrajové byty, byty v prízemí alebo v poslednom poschodí. Tento spôsob je výhodný v územiach, kde vyššia spotreba tepla a tým aj vyššia úhrada za vykurovanie je kompenzovaná zníženou úhradou za nájom bytu. Nie je však vhodný pre naše podmienky, pretože súčasný spôsob výpočtu nájomného, nepriaznivú polohu bytu nezohľadňuje. 

2. Druhá možnosť rozpočítania nákladov na vykurovanie, ktorú využíva systém VIPA, je úhrada podl'a dosahovaných teplôt v jednotlivých miestnostiach, vzťahujúca sa k ich celkovej ploche. Teplota každej miestnosti závisí na výkone vykurovacieho telesa. Ukazovateľom využívania inštalovaného tepelného výkonu telesa je teplota spätnej vody. Z tohto dôvodu sú pomerové merače VIPA inštalované na spiatočke telesa ústredného kúrenia! 

Merač


Podklady potrebné k rozpočítaniu nákladov na vykurovanie

Podklady potrebné k rozpočítaniu nákladov zodpovedajú rozsahu poskytovanej služby. Základná služba obsahuje výpočet úhrady za vykurovanie, zhotovenie súhrnných účtov v dvojitom vyhotovení a individuálny účet pre každého užívateľa bytu. Doplnkovými službami sú: rozpočet úhrady za teplú a studenú vodu, rozpočet úhrady pri zmene užívateľa bytu, výpočet korekcií na inštalovaný tepelný výkon a ďalšie služby podľa predchádzajúcej dohody. Rozpočet nákladov na teplú a studenú vodu vykonávame podľa dispozícií zákazníka (podľa údajov bytových vodomerov, alebo podľa osôb).

Merač


Firma BYTTHERM, s.r.o. ako výhradný zástupca pre Slovenskú Republiku pri prvej inštalácií si vyžiada od majiteľa objektu údaje o plochách jednotlivých miestností, pretože výpočet úhrady vykonávame pre každú miestnosť zvlášť. Po skončení vyúčtovacieho obdobia vykonávame rozpočet úhrady nákladov, ktoré nám poskytne majiteľ domu alebo dodávateľ tepla. Pokiaľ sú súčasťou podkladov k rozúčtovaniu i údaje o výške zaplatených záloh a o zmenách užívateľov bytov v priebehu vyúčtovacieho obdobia, zahrnieme ich do vyúčtovania. Každý užívateľ bytu obdrží individuálny účet, ktorý mu poskytuje objektívnu informáciu o spôsobe výpočtu úhrady a umožňuje mu spätnú kontrolu jednotlivých položiek. 


Čo obsahuje individuálny účet 


Účet


Na individuálnom účte sú uvedené čiastky za vykurovanie a dodávku teplej, prípadne studenej vody. Priemerná vonkajšia teplota je údaj, ktorý získame od hydrometeorologickej služby a slúži ako jeden z podkladov pre výpočet. Základná úhrada uvedená v percentách, znamená podiel z celkovej čiastky za vykurovanie, ktorý sa rozpočítava rovnomerne podľa veľkosti obytnej plochy. Jedná sa tu o časť nákladov, ktorá nie je závislá na intenzite vykurovania (cca. 30% celkových nákladov na vykurovanie). Podľa intenzity vykurovania a veľkosti obytnej plochy potom je rozpočítaná zostávajúca časť celkovej úhrady. Údaj D(+) predstavuje konečnú hodnotu snímača zistenú citlivým elektronickým prístrojom. Čím vyššia je číselná hodnota, tým nižšia bola spotreba tepla v meranej miestnosti, tým je nižšia úhrada za m2 vykurovanej plochy. Súčin m2 x €/m2 je úhrada za vykurovanie miestnosti (bez hodnoty základnej úhrady). Pokiaľ je rozpočítaná úhrada za teplú alebo studenú vodu, je spôsob rozpočtu uvedený slovne.

Systém VIPA umožňuje objektívnu kontrolu rozúčtovania tepla. 

Systém VIPA Vám umožní znížiť úhradu za vykurovanie.

Vipa EC Radio

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Viacsnímačový elektronický indikátor VIPA EC Radio

Elektronický viacsnímačový indikátor vykurovacích nákladov slúži k rozúčtovaniu nákladov na vykurovanie v objektoch
s centrálnou dodávkou tepelnej energie. Umožňuje každému užívateľovi bytu podieľať sa na úhrade nákladov na
vykurovanie celého objektu len čiastkou, ktorá zodpovedá jeho hospodáreniu s tepelnou energiou.

Indikátor vykurovacích nákladov VIPA EC Radio integruje teplotu vratnej vody z vykurovacieho telesa, ktorá je hlavným ukazovateľom využitia inštalovaného výkonu.

Prínosy

 •  odpočet bez vstupu do bytu
 •  vylúčenie chýb spôsobených ručným spracovaním nameraných údajov
 •  zrýchlenie spracovania nameraných hodnôt
 •  pamäť na posledných 18 mesačných námerov
 •  plne kontrolovateľný odpočet bez možnosti zásahu odčítateľa
Vícesnímačový elektronický indikátor VIPA EC Radio
 


Technika na vašej strane

Moderný mikroprocesorem riadený indikátor s pamäťou obsahujúcou informáciu o námere za posledných 18 mesiacov a
k dátumu zúčtovania. Je vybavený vysoko citlivými teplotnými snímačmi a spĺňa všetky požiadavky na získanie
kvalitného námeru pre spravodlivý rozpočet nákladov na vykurovanie. Indikátor je vybavený elektromechanickou
poistkou, ktorá stráži pokusy o demontáž prístroja.

Rádiový prenos nameraných údajov prináša najvyšší komfort, vysokú bezpečnost, rýchlosť a presnosť pri zbere údajov potrebných k prevedeniu rozpočtu. Indikátor používa nový obojstranný komunikačný protokol Rcom. Táto komunikácia
je realizovaná na frekvencii 868MHz vysielacím výkonom 10mW.d.

Kvalita a presnosť

Indikátory VIPA používajú jedinečný prístup k indikácii pomernej spotreby tepla a následnému rozúčtovaniu nákladov na vykurovanie. Rozhodujúcim faktorom nie je teplo dodané vykurovacím telesom, ale vypočítaná priemerná teplota meranej miestnosti odvodená z teploty spiatočky.

Komplexné riešenie

Indikátor vykurovacích nákladov je len jedným z faktorov kvalitného a spravodlivého rozúčtovania nákladov na vykurovanie. Ponúkame dlhodobé komplexné zabezpečenie spravodlivého rozúčtovania nákladov pomocou vlastného software VipaCalc optimalizovaného pre rýchle a bezproblémové prevedenie rozpočtu v desiatkach tisícov bytov.

 

Kompatibilné zariadenie

Radiomodul VIPA VM S pre vodomery Sensus Residia
Elektronický vodomer KADEN typu S 060 a S 65.

Oblasť použitia

Indikátor je určený pre objekty s dvoj rúrkovou vykurovacou sústavou. Pre jedno rúrkové vertikálne alebo horizontálne sústavy doporučujeme odbornú vstupnú konzultáciu. Je určený pre väčšinu vykurovacích telies a konvektorov. Nedá sa použiť pre vykurovacie telesá vybavené dodatočným zdrojom tepelnej energie alebo premenným tepelným výkonom, napr. kúpeľňové rebríky doplnené o vykurovaciu patronu alebo konvektory s ventilátorom.

 

 


 •  Zobrazované údaje

  Slučka 1.

  • Evineční kód
  • Evineční kód
  • Evineční kód
  • Evineční kód
  • Evineční kód

  Slučka 2.

  • Evineční kód
  • Evineční kód
  • Evineční kód

  Ďalšie voliteľne zobrazované údaje:

  • KZ - kontrolná teplota spiatočky
  • PT - priemerná teplota miestnosti
  • TZ - teplota spiatočky
  • PZ - priemerná teplota spiatočky
  • ZD - zúčtovací dátum
  • AD - aktuálny dátum

  zobrazenie údajov je závislé na konkrétnom nastavení indikátora

   

   Technické údaje indikátora

  Doba životnosti 8 rokov + rezerva
  Napájanie 3 V lithiová batéria
  Displej LC displej
  5 numerických zn. + 2 alfanumerické zn. + symboly
  zvýšená odolnosť voči vysokým teplotám
  Stupnica jednotná
  Ochrana mechanická plomba, elektromechanická poistka s detekciou manipulácie
  Rozmery púzdra (mm) 71 * 44 * 60
  Komunikačný protokol Rcom - obojstranná šifrovaná komunikácia
  Nosná frekvencia 868,299MHz
  Šírka kanála 199.951kHz
  Vysielací výkon (max.) 10mW
  Datová bitová rýchlosť 19,2kBd
  Pamäť prístroja námery za posledných 18 mesiacov
  námrr k dátumu zúčtovania
  Kalendárne funkcie nastaviteľný začiatok a koniec vykurovacieho obdobia
  nastaviteľný dátum zúčtovania
  Letná indikácia Δt > 4 K (teplota spiatočky - teplota miestnosti)
  Zimná indikácia teplota spiatočky > 10 °C (alebo nastaviteľná)
  Prevádzková teplota 0 °C - 80 °C
  Ovládanie tlačidlové, 3 typy stlačenia
  Prevedenie trojsnímačové
  Krytie IP 31 (namontovaný indikátor)

   

 •  

VIPA EC Infra

Napísal: Super User. Posted in Novinky

 

VIPA EC - Elektronický indikátor novej generácie - Cesta z bludišťa rozučtovania

VIPA EC

Novinka v pomerovom meraní:

Pomerové indikátory VIPA EC umožňujú každému užívateľovi bytu podieľať sa na úhrade vykurovania celého objektu iba čiastkou, ktorá zodpovedá jeho hospodáreniu s teplom. 

Po úspešnom mnohoročnom využívaní indikátorov VIPA C a VIPA CT prichádza firma BYTTHERM, s.r.o. s novinkou predstavujúcou zásadnú koncepčnú zmenu využitia elektroniky v pomerovom meraní. Indikátor VIPA EC je elektronický viacsnímačový prístroj, ktorý slúži k rozpočtu nákladov na vykurovanie v objektoch s centrálnou dodávkou tepelnej energie. Indikátor vykurovacích nákladov integruje teplotu spätnej vody z vykurovacieho telesa, ktorá je hlavným ukazovateľom využitia inštalovaného výkonu. Prvý snímač integruje priemernú teplotu spätnej vody z každého vykurovacieho telesa, druhý snímač priamo meria teplotu miestnosti a do pamäti ukladá jej priemernú hodnotu za vykurovacie obdobie. Z hodnoty námeru prvého snímača uloženého rovnako v pamäti prístroja je možné určiť priemernú teplotu každej vykurovanej miestnosti a podiel miestnosti na celkovej dodávke tepla do objektu. Tým je získaná nie len dvojitá kontrola teploty miestnosti, ale je možné odhaliť aj chyby vo veľkosti vykurovacích telies vo vzťahu k tepelným stratám miestnosti. Tretí snímač kontroluje a vylučuje možnosť chybných námerov v dôsledku spätného prehrievania spiatočného potrubia.

VIPA EC

Oblasť použitia:

Indikátor je určený pre objekty s dvojrúrkovou vykurovacou sústavou. Pre jednorúrkové vertikálne alebo horizontálne sústavy doporučujeme odbornú vstupnú konzultáciu. Je určený pre všetky druhy vykurovacích telies. Nie je použiteľný pre vykurovacie telesá vybavené doplnkovým zdrojom tepelnej energie. Napr. kúpeľňové rebríky doplnené o vykurovaciu patrónu. Nie je použiteľný pre podlahové vykurovanie.VIPA EC

VIACSNÍMAČOVÝ ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR VIPA EC:

Poskytuje:
- námer súčasného zúčtovacieho obdobia
- námer predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia
- užívateľovi bytu jednoducho kontrolovateľný  
  rozpočet úhrady za každú vykurovanú miestnosť
- priemernú teplotu miestnosti za predchádzajúce zúčtovacie obdobie
- priemernú teplotu miestnosti od začiatku súčasného zúčtovacieho obdobia
- podklady pre spravodlivý rozpočet
- dátum prípadného nežiadúceho zásahu
- jednoduchý odpočet hodnoty z veľkého displeja
- zvýšenú ochranu prístroja mechanickou a elektronickou plombou


VIPA EC

Umožňuje:
- vlastný odpočet užívateľom bytu, kontrolovateľný bez vstupu do bytu
- fyzikálne zdôvodniteľný rozpočet úhrady za vykurovanie bytu
- užívateľom bytu laicky kontrolovateľný rozpočet úhrady za každú vykurovanú miestnosť
- kontrolu optimálnej veľkosti vykurovacieho telesa

VIPA EC

Vylučuje:
- chybný námer v dôsledku zmeny polohy miesta strednej teploty vykurovacieho telesa
- chybný rozpočet pri úplnom uzatvorení vykurovacieho telesa
- krádeže tepla susedom
- chybný rozpočet pri trvalo pootvorenom okne
- chybný námer v dôsledku rozdielneho tvaru a konštrukcie vykurovacieho telesa
- nežiadúce zásahy do funkcie prístroja
- chybný rozpočet pri zateplení jednotlivého bytu

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB:

Základná služba:
Základná služba zahŕňa montáž indikátorov, každoročný odpočet indikátorov VIPA EC, každoročný rozpočet úhrady za vykurovanie, zhotovenie súhrnných účtov pre majiteľa (správcu) objektu a individuálnych účtov pre každého užívateľa bytu.

Doplnkové služby:
Doplnkovými službami sú: odpočty bytových vodomerov, rozpočet za teplú a studenú vodu, zúčtovanie a rozpočet ďalších služieb v rozsahu požadovanom zákazníkom.

 

ZOBRAZOVANÉ INFORMÁCIE

Na displeji indikátora je možné zvoliť požadovanú informáciu. Ku zmene zobrazovaného údaja je potrebné stlačiť indikátor v dolnej časti krytu. Medzi dvoma stlačeniami je treba vždy počkať cca. 5 sekúnd.

VIPA EC

01Evidenčný kód; päťmiestný alfanumerický údaj (dve písmena, tri číslice) označujú výrobné číslo indikátora.

 

 

02Minulý námer; päťmiestna číselná hodnota. Označuje námer indikátora za predchádzajúce merané obdobie. V prvom roku indikácie (merania) je zobrazená hodnota "0".

 

 

03Kontrolný kód; päťmiestný číselný údaj, ktorý slúži ku kontrole správnosti námeru a umožňuje kontrolovateľný odpočet užívateľom bytu (pomocou telefónu, emailom, faxom...). Kontrolné číslo je kódované pomocou dvoch náhodne generovaných čísel pre každý indikátor, ktoré sú nahraté do indikátora pri jeho nastavovaní a tiež archivovaný pre následnú kontrolu námeru. Tím je zaistená vysoká bezpečnosť a presnosť vykonaných odpočtov ako u odpočtovej organizácie tak i užívateľov samotných. V prvom roku indikácie je zobrazená hodnota "0".

04Kontrolná teplota; priemerná teplota miestnosti za minulé merané obdobie. V prvom roku indikácie je zobrazená hodnota "0oC".
05Aktuálny námer; päťmiestná číselná hodnota. Označuje námer od začiatku meraného obdobia.

 

 

06Priemerná teplota *; zobrazuje priemernú teplotu miestnosti od začiatku meraného obdobia.

 

 

07Aktuálny dátum *; zobrazuje aktuálny dátum.

 

 

 

* zobrazený údaj je závislý na konkrétnom nastavení indikátora