VIPA EC Infra

Napísal: Super User. Posted in Novinky

 

VIPA EC - Elektronický indikátor novej generácie - Cesta z bludišťa rozučtovania

VIPA EC

Novinka v pomerovom meraní:

Pomerové indikátory VIPA EC umožňujú každému užívateľovi bytu podieľať sa na úhrade vykurovania celého objektu iba čiastkou, ktorá zodpovedá jeho hospodáreniu s teplom. 

Po úspešnom mnohoročnom využívaní indikátorov VIPA C a VIPA CT prichádza firma BYTTHERM, s.r.o. s novinkou predstavujúcou zásadnú koncepčnú zmenu využitia elektroniky v pomerovom meraní. Indikátor VIPA EC je elektronický viacsnímačový prístroj, ktorý slúži k rozpočtu nákladov na vykurovanie v objektoch s centrálnou dodávkou tepelnej energie. Indikátor vykurovacích nákladov integruje teplotu spätnej vody z vykurovacieho telesa, ktorá je hlavným ukazovateľom využitia inštalovaného výkonu. Prvý snímač integruje priemernú teplotu spätnej vody z každého vykurovacieho telesa, druhý snímač priamo meria teplotu miestnosti a do pamäti ukladá jej priemernú hodnotu za vykurovacie obdobie. Z hodnoty námeru prvého snímača uloženého rovnako v pamäti prístroja je možné určiť priemernú teplotu každej vykurovanej miestnosti a podiel miestnosti na celkovej dodávke tepla do objektu. Tým je získaná nie len dvojitá kontrola teploty miestnosti, ale je možné odhaliť aj chyby vo veľkosti vykurovacích telies vo vzťahu k tepelným stratám miestnosti. Tretí snímač kontroluje a vylučuje možnosť chybných námerov v dôsledku spätného prehrievania spiatočného potrubia.

VIPA EC

Oblasť použitia:

Indikátor je určený pre objekty s dvojrúrkovou vykurovacou sústavou. Pre jednorúrkové vertikálne alebo horizontálne sústavy doporučujeme odbornú vstupnú konzultáciu. Je určený pre všetky druhy vykurovacích telies. Nie je použiteľný pre vykurovacie telesá vybavené doplnkovým zdrojom tepelnej energie. Napr. kúpeľňové rebríky doplnené o vykurovaciu patrónu. Nie je použiteľný pre podlahové vykurovanie.VIPA EC

VIACSNÍMAČOVÝ ELEKTRONICKÝ INDIKÁTOR VIPA EC:

Poskytuje:
- námer súčasného zúčtovacieho obdobia
- námer predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia
- užívateľovi bytu jednoducho kontrolovateľný  
  rozpočet úhrady za každú vykurovanú miestnosť
- priemernú teplotu miestnosti za predchádzajúce zúčtovacie obdobie
- priemernú teplotu miestnosti od začiatku súčasného zúčtovacieho obdobia
- podklady pre spravodlivý rozpočet
- dátum prípadného nežiadúceho zásahu
- jednoduchý odpočet hodnoty z veľkého displeja
- zvýšenú ochranu prístroja mechanickou a elektronickou plombou


VIPA EC

Umožňuje:
- vlastný odpočet užívateľom bytu, kontrolovateľný bez vstupu do bytu
- fyzikálne zdôvodniteľný rozpočet úhrady za vykurovanie bytu
- užívateľom bytu laicky kontrolovateľný rozpočet úhrady za každú vykurovanú miestnosť
- kontrolu optimálnej veľkosti vykurovacieho telesa

VIPA EC

Vylučuje:
- chybný námer v dôsledku zmeny polohy miesta strednej teploty vykurovacieho telesa
- chybný rozpočet pri úplnom uzatvorení vykurovacieho telesa
- krádeže tepla susedom
- chybný rozpočet pri trvalo pootvorenom okne
- chybný námer v dôsledku rozdielneho tvaru a konštrukcie vykurovacieho telesa
- nežiadúce zásahy do funkcie prístroja
- chybný rozpočet pri zateplení jednotlivého bytu

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB:

Základná služba:
Základná služba zahŕňa montáž indikátorov, každoročný odpočet indikátorov VIPA EC, každoročný rozpočet úhrady za vykurovanie, zhotovenie súhrnných účtov pre majiteľa (správcu) objektu a individuálnych účtov pre každého užívateľa bytu.

Doplnkové služby:
Doplnkovými službami sú: odpočty bytových vodomerov, rozpočet za teplú a studenú vodu, zúčtovanie a rozpočet ďalších služieb v rozsahu požadovanom zákazníkom.

 

ZOBRAZOVANÉ INFORMÁCIE

Na displeji indikátora je možné zvoliť požadovanú informáciu. Ku zmene zobrazovaného údaja je potrebné stlačiť indikátor v dolnej časti krytu. Medzi dvoma stlačeniami je treba vždy počkať cca. 5 sekúnd.

VIPA EC

01Evidenčný kód; päťmiestný alfanumerický údaj (dve písmena, tri číslice) označujú výrobné číslo indikátora.

 

 

02Minulý námer; päťmiestna číselná hodnota. Označuje námer indikátora za predchádzajúce merané obdobie. V prvom roku indikácie (merania) je zobrazená hodnota "0".

 

 

03Kontrolný kód; päťmiestný číselný údaj, ktorý slúži ku kontrole správnosti námeru a umožňuje kontrolovateľný odpočet užívateľom bytu (pomocou telefónu, emailom, faxom...). Kontrolné číslo je kódované pomocou dvoch náhodne generovaných čísel pre každý indikátor, ktoré sú nahraté do indikátora pri jeho nastavovaní a tiež archivovaný pre následnú kontrolu námeru. Tím je zaistená vysoká bezpečnosť a presnosť vykonaných odpočtov ako u odpočtovej organizácie tak i užívateľov samotných. V prvom roku indikácie je zobrazená hodnota "0".

04Kontrolná teplota; priemerná teplota miestnosti za minulé merané obdobie. V prvom roku indikácie je zobrazená hodnota "0oC".
05Aktuálny námer; päťmiestná číselná hodnota. Označuje námer od začiatku meraného obdobia.

 

 

06Priemerná teplota *; zobrazuje priemernú teplotu miestnosti od začiatku meraného obdobia.

 

 

07Aktuálny dátum *; zobrazuje aktuálny dátum.

 

 

 

* zobrazený údaj je závislý na konkrétnom nastavení indikátora