ÚK a TÚV

Firma BYTTHERM, s.r.o. zabezpečuje výrobu tepla a teplej úžitkovej vody v štyroch kotolniach. Výroba je zabezpečená riadiacim systémom SIEMENS novej generácie. Výstupná teplota a diferenčný tlak vykurovacej vody je ekvitermicky regulovaný podľa vonkajšej teploty, čím sa vytvárajú predpoklady pre maximálne prispôsobenie sa odberateľom.

Rozvod tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV) je zabezpečovaný štvorrúrovým rozvodom. Rozvody primárnych a sekundárnych rozvodov sú vedené v zemi predizolovaným potrubím (cca 50%), ostatné rozvody sú vedené v energokanáloch až na pätu domu. Na päte domu sú osadené indukčné merače tepla, ktorými sa meria spotreba tepla (GJ) v dome. Celý primárny aj sekundárny systém rozvodu ÚK je hydraulicky vyregulovaný, čím sú zabezpečené napájacie podmienky pre odberné miesta.

Proces výroby a dodávky TÚV

UK & TUV

Pre udržanie kvality dodávky a správne rozdelenie tepla a cirkulácie TÚV k odberateľom je dôležité hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav. 

Pre spravodlivé rozdelenie spotreby TÚV je zabezpečené meranie TÚV na päte domu dvojokruhovým indukčným meračom TÚV. Meranie tepla i TÚV na päte domu je prenášané cez komunikačný kábel na oddelenie merania a regulácie (MaR), kde sa okamžite vyhodnocuje. Týmto je možná i kontrola spotreby Tepla a TÚV odberateľom, ktorý má zabezpečený prístup k meracím miestam a tým aj transparentnosť pri fakturácii.