O nás

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Elektrická energia, plyn, voda, teplo. Bez ich dodávky si na začiatku 21 storočia nevieme predstaviť žiadnu civilizovanú domácnosť.

Elgas LogoELGAS, člen skupiny GGE                                                                         GGE a.s. 

Firma BYTTHERM, s.r.o. zabezpečuje do bytov teplo a TÚV. V súčasnej dobe sú energie najvyššie nákladové položky v každej domácnosti. Efektívne zníženie nákladových položiek predstavuje znižovanie mernej spotreby tepla na vykurovanú plochu. Znižovanie mernej spotreby tepla na vykurovanú plochu pri zachovaní tepelného štandardu je možné dosiahnuť radom na seba nadväzujúcich technických opatrení:

Zmeny v tepelných zariadeniach firmy BYTTHERM, s.r.o., po ktorých došlo k výraznému zníženiu energetickej náročnosti vykurovaných domácnosti a občianskej vybavenosti v Bánovciach nad Bebravou od roku 1992 - 2015:

 • osadenie pomerových meračov VIPA na vykurovacie telesa v celom meste
 • rekonštrukcia tepelných zdrojov - výmena kotlov a technológie výroby tepla
 • montáž meračov tepla a TÚV na päte domu
 • montáž bytových vodomerov na TÚV
 • hydraulické vyregulovanie vonkajších rozvodov
 • vybudovanie centrálneho dispečingu
 • plynová kotolňa Sever - rekonštrukcia technológie výroby tepla a TÚV
 • kotolňa Stred - rekonštrukcia technológie výroby tepla a TÚV
 • sever - bezkanálove vedenie systému STAR - PIPE
 • montáž termostatických ventilov
 • vybudovanie komunikačných sieti modernizácia VS - 1 - 4 Dubnička
 • modernizácia energoblok - Stred
 • bezkanálove vedenie Sever
 • hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov TÚV
 • výmena predizolovaného potrubia
 • kotolňa Prednádražie - dodávka a montáž - komíny
 • kotolňa Prednádražie - výmena kotlov
 • výmena predizolovaného potrubia, bezkanálove vedenie Dubnička 1. etapa
 • využitie geotermálnej vody - Prednádražie
 • tepelný kanál - plaváreň, futbalový štadión, hotel Kanada
 • repasácia prietokomerov ÚK - Dubnička
 • termokondenzor Prednádražie
 • overenie a modernizácia pätných meračov ÚK
 • čerpadlá a tlaková stanica k výrobe TÚV Sever 1, Stred
 • čerpadlo Grundfos s frekvenčným meničom kotolňa Dubnička
 • výmenník tepla TÚV ALFA LAVAL VS 1,2,4 Dubnička
 • úprava vody SUPERTOK VS 1 Dubnička
 • bezkanálove vedenie primárnych a sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV - VS1, VS4 Dubnička
 • rekonštrukcia a modernizácia ekvitermeckej regulácie kotolňa Sever 1, 2
 • doskový výmenník, ÚK VS 1, 2, 3, 4 - Dubnička
 • bezdrôtový prenos údajov riadiaceho systému výroby ÚK a TÚV na DC
 • rekonštrukcie tepelných rozvodov TÚV Prednádražie, Družstevná ul., 1 - 2. etapa
 • montáž vodomerov TÚV DF 20 na pätu domu - sídlisko Dubnička, Sever, Prednádražie, Stred
 • rekonštrukcia tepelného kanála ÚK a TÚV úsek "A, B, D " Sever
 • výmena predizolovaného potrubia - primárny rozvod Billa - VS4
 • prenos údajov cez komunikačný kábel prednádražie - DC
 • montáž horákov BENTONE - kotolňa Stred, Sever, Dubnička
 • zavedenie riadiaceho systému Siemens novej generácie - nadstavba
 • prenos údajov pre riadenie prevádzky cez vlastnú optickú sieť

 

MODERNIZÁCIA KOTOLNE

 • merná spotreba 83,33 až 127,77 kWh/m2 v roku 2004 oproti 255,55 kWh/m2 v roku 1991
 • kompletná plynofikácia, rekonštrukcia kotolní zo 17 zdrojov na 7
 • výrazné zníženie emisných škodlivín hlboko pod normu
 • hydraulické vyregulovanie primárnych a sekundárnych rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody
 • centrálny dispečing - počítač riadi výrobu tepla a teplej úžitkovej vody v štyroch kotolniach a 9 výmenníkových staniciach, bezobslužná prevádzka
 • využívanie odpadového tepla z komína
 • využívanie termálnej vody na predohrev teplej úžitkovej vody a pre Plaváreň
 • prenos údajov z pätných meračov tepla domov, kotolní, výmenníkových staníc na centrálny dispečing
 • frekvenčné upravovne vody
 • frekvenčné meniče otáčok elektrických motorov
 • automatické odstraňovanie vodného kyslíka a nečistôt z uzavretých primárnych a sekundárnych rozvodov tepla
 • nepretržitá havárijná služba centrálneho dispečingu pre celé mesto
 • nahradenie starých rozvodov tepla predizolovanými potrubiami

 

MODERNIZÁCIA DOMY

 • pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov VIPA
 • hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov ÚK a TÚV
 • termostatické ventily HONEYWEL
 • vodomery na studenú a teplú úžitkovú vodu v bytoch
 • reflexná fólia za radiátorom
 • merač tepla na päte domu
 • merače teplej úžitkovej vody na päte domu

Správa bytov a nebytových priestorov

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Spoločnosť BYTTHERM, s.r.o. bola založená v roku 1993 za účelom správy obytných domov, bytov a nebytových priestorov a kotolní. Pri zameraní sa na spôsob výkonu správcovskej činnosti sme vychádzali z požiadaviek vlastníkov na správu, z legislatívnych predpisov a poznatkov nadobudnutých dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti. Po zlúčení všetkých týchto požiadaviek a možností sme vypracovali systém správy tak, aby čo najviac vyhovoval požiadavkám vlastníkov a zároveň platnej právnej legislatíve.

V súčasnosti vykonávame správu bytov tromi spôsobmi: 

 • na základe "Nájomnej zmluvy" (nájomné byty vo vlastníctve mesta, alebo VÚC)
 • na základe „Zmluvy o výkone správy“ (vlastníci bytov)
 • na základe „Mandátnej zmluvy“ (spoločenstvá vlastníkov bytov)

 Spôsob správy

V spolupráci so zástupcom vlastníkov vykonávame správu vo Vašom dome. Tento zástupca zastupuje ostatných vlastníkov, dáva podnety na riadenie činností vo Vašom dome a kontroluje činnosť správcu. Zástupca vlastníkov bytov je informovaný o finančných pohyboch na účte fondu údržby a opráv, odsúhlasuje preplatenie dodávateľských faktúr, konzultuje so správcom možnosti zlepšenia hospodárnosti chodu Vášho domu.

Oblasť výkonu správy: 

 • dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
 • dodávku vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadových vôd
 • osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu
 • odvoz a likvidáciu domového odpadu
 • prevádzkovanie STA alebo iných sietí
 • prevádzku a údržbu výťahov
 • zabezpečenie deratizácie, dezinfekcie, dezinsekcie
 • poistenie domu proti živlom, vandalizmu a škode voči tretím osobám
 • nonstop pohotovostnú havarijnú službu
 • odčítavanie a vyhodnocovanie meracej a regulačnej techniky
 • výmenu, resp. ciachovanie vodomerov a meracej techniky
 • ostatné služby, ktoré vlastníci bytov objednali u správcu

 

Správa v ekonomickej oblasti

Oddelenie Predpis nájomného vedie podrobnú evidenciu platieb a výdavkov vlastníkov, vystavuje zálohové predpisy za jednotlivé služby, zaúčtováva jednotlivé platby, dáva pokyny na úhradu došlých dodávateľských faktúr, kontroluje finančné náklady na jednotlivé služby, kontroluje dodržiavanie úhrad od jednotlivých vlastníkov a na konci zúčtovacieho obdobia vyhotoví vyúčtovanie predpísaných zálohových platieb jednotlivým vlastníkom.

Hlavné ekonomické činnosti: 

 • zriadenie samostatného účtu v bankovom ústave pre každý dom pre účely služieb a pre účely fondu opráv
 • pravidelné informovanie vlastníkov o hospodárení na dome
 • spôsoby a autorizácie čerpania prostriedkov z fondu opráv zabezpečujeme vždy s podpismi poverených zástupcov domu
 • poskytovanie vyúčtovania skutočných nákladov za poskytnuté služby zákonom stanovenej lehote t.j. do 31.5. nasledujúceho roku
 • vedenie účtovníctva domu vrátane spracovania účtovania služieb spojených s prevádzkou domu
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou domu vrátane verejných poplatkov
 • evidencia úhrad príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv a zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu a poplatku za výkon správy, vrátane ich vymáhania
 • stanovenie výšky zálohových platieb za služby spojené prevádzkou domu a užívaním bytu
 • vedenie evidencie neplatičov
 • vyhľadávanie nájomcov pre spoločné a nebytové priestory, vypracovanie nájomných zmlúv

 

Správa v technickej oblasti

Pravidelne kontrolujeme prevádzku a technický stav domu, a to fyzickou prehliadkou spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Kontrolujeme činnosť dodávateľov, zabezpečujeme podľa vypracovaného harmonogramu výkon odborných prehliadok a skúšok technických zariadení (elektrika, bleskozvod, plyn, výťah, tlakové nádoby). Vypracovávame dlhodobé a krátkodobé plány opráv, dohliadame na odstránenie závad zistených pri výkone odborných prehliadok a skúšok, zabezpečujeme a predkladáme cenové ponuky na jednotlivé práce.

Hlavné technické činnosti: 

 • vykonávanie pravidelných obhliadok a kontroly technického stavu spravovaných objektov
 • výkon cenovej, technickej a vecnej kontroly vykonávania a fakturácie prác na dome
 • vypracovanie návrhu plánu potrebných opráv a údržby pre každý rok
 • zabezpečenie atestov, revízii a odborných prehliadok na vybraných zariadeniach domu
 • návrh výšky príspevku do fondu opráv a údržby podľa technického stavu objektu a požiadaviek vlastníkov
 • zabezpečenie 24 hodinovej nepretržitej havarijnej služby (voda, kúrenie) s možnosťou okamžitého zásahu a vykonania nevyhnutných prác
 • informovanosť vlastníkov o akýchkoľvek zmenách, týkajúcich sa zmluvných vzťahov, zmeny funkčného využitia nebytových priestorov, pripravovaných zámerov týkajúcich sa opráv, prestavby, resp. údržby objektu
 • vykonávanie pravidelných obhliadok spravovanej nehnuteľnosti

 

 Správa v právnej a legislatívnej oblasti

Naša spoločnosť rieši právne záležitosti v spolupráci s právnikom, ktorého štandardné služby sú zahrnuté v odmene za výkon správy. Cestou tohto právneho zastúpenia vedieme razantné opatrenia voči neplatičom v medziach platnej legislatívy a pristupujeme k vymáhaniu nedoplatkov.

Hlavné právne a legislatívne činnosti: 

 • vedenie razantných opatrení voči neplatičom v medziach platnej legislatívy, vymáhanie nedoplatkov cestou právnika
 • kontrola a sledovanie dodržiavania platných zmlúv
 • úpravy, aktualizácie alebo modifikácie existujúcich zmlúv
 • informovanie vlastníkov bytov o povinnostiach v zmysle daňových zákonov
 • zmluvné zabezpečenie dodávky energetických médií
 • výkon poradenstva v oblasti právnej, energetickej a v oblasti hospodárenia so spoločným majetkom
 • vymáhanie pohľadávok a príprava podkladov pre podanie návrhov na súd alebo dražbu vo veciach týkajúcich sa vymáhania pohľadávok 

 

Pohoda a Teplo Vášho Domova

Napísal: Super User. Posted in Novinky

 Demo

Plaťte len skutočne spotrebované teplo - efektívna spotreba tepelná pohoda v domácnosti

  Firma BYTTHERM, s.r.o. ako výhradný zástupca pre Slovenskú Republiku Vám predstavuje systém pomerového merania VIPA z Českej Republiky - Liberec, ktorý slúži na rozpočítavanie nákladov za teplo v byte užívateľa.


SO SYSTÉMOM VIPA MÁTE MOŽNOSŤ BEZPROSTREDNE ZNÍŽIŤ SPOTREBU TEPLA A TAK PRIAZNIVO OVPLYVNIŤ VÁŠ FINANČNÝ ROZPOČET!

Systém VIPA umožňuje objektívnu kontrolu rozpočítavania tepla.
Systém VIPA Vám umožní znížiť úhradu za vykurovanie.
Systém VIPA je patentovo chránený a rokmi overený system.

Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sietových odvetviach

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2012

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2013

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2014