Chemické čistenie

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Firma BYTTHERM, s.r.o. zabezpečuje aj chemické čistenie.
 
Činnosť, ktorá prichádza na rad vtedy, keď sa rozvody ÚK a TÚV, výmenníky tepla začnú správať ináč ako sa majú a na čo boli určené.Vtedy účinne pôsobí chémia. Chemickým čistením sa odstraňuje usadený vodný kameň z vnútornej strany rúr a zabezpečuje sa tak priepustnosť jednotlivých dimenzii potrubí. Pri výmenníkoch tepla usádzaním vodného kameňa dochádza k zmenšovaniu výhrevnej plochy a zvyšovaniu potreby tepla na ohrev ÚK a TÚV a nehospodárnosti prevádzky výroby tepla.

Chemické čistenie

ÚK a TÚV

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Firma BYTTHERM, s.r.o. zabezpečuje výrobu tepla a teplej úžitkovej vody v štyroch kotolniach. Výroba je zabezpečená riadiacim systémom SIEMENS novej generácie. Výstupná teplota a diferenčný tlak vykurovacej vody je ekvitermicky regulovaný podľa vonkajšej teploty, čím sa vytvárajú predpoklady pre maximálne prispôsobenie sa odberateľom.

Rozvod tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV) je zabezpečovaný štvorrúrovým rozvodom. Rozvody primárnych a sekundárnych rozvodov sú vedené v zemi predizolovaným potrubím (cca 50%), ostatné rozvody sú vedené v energokanáloch až na pätu domu. Na päte domu sú osadené indukčné merače tepla, ktorými sa meria spotreba tepla (GJ) v dome. Celý primárny aj sekundárny systém rozvodu ÚK je hydraulicky vyregulovaný, čím sú zabezpečené napájacie podmienky pre odberné miesta.

Proces výroby a dodávky TÚV

UK & TUV

Pre udržanie kvality dodávky a správne rozdelenie tepla a cirkulácie TÚV k odberateľom je dôležité hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav. 

Pre spravodlivé rozdelenie spotreby TÚV je zabezpečené meranie TÚV na päte domu dvojokruhovým indukčným meračom TÚV. Meranie tepla i TÚV na päte domu je prenášané cez komunikačný kábel na oddelenie merania a regulácie (MaR), kde sa okamžite vyhodnocuje. Týmto je možná i kontrola spotreby Tepla a TÚV odberateľom, ktorý má zabezpečený prístup k meracím miestam a tým aj transparentnosť pri fakturácii.

Hydraulické vyregulovanie

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Firma BYTTHERM, s.r.o. Vám zabezpečí kompletné hydraulické vyregulovanie bytov a rozvodov ÚK. Zabezpečíme Vám hydraulické vyregulovanie vonkajších a vnútorných rozvodov ÚK od zdroja tepla až po vykurovacie teleso. V súčasnosti hydraulické vyregulovanie je právom považované za jednu z najdôležitejších podmienok spoľahlivej a efektívno-hospodárnej prevádzky vykurovacích systémov.

Dôležitou úlohou hydraulického vyregulovania je zabezpečiť v každom úseku riešeného systému požadované prevádzkové parametre z ktorých medzi najdôležitejšie zaraďujeme správny prietok a teplotu pracovnej látky. Je dôležité si uvedomiť, že nesprávne hydraulicky vyregulovaný systém prináša rôzne prevádzkové nedostatky na základe ktorých sa neúmerné zvyšujú náklady.

Nesprávne vyregulovaný systém spôsobuje:
 • zvýšenú spotrebu tepla
 • nerovnomerné a neefektívne vykurovanie a nedokurovanie jednotlivých miestnosti
 • hluk vo vykurovacom systéme

Naša firma má dlhoročné skúsenosti s celkovým hydraulickým vyregulovaním vykurovacích systémov a ponúka Vám kompletné zabezpečenie:

 • vypracovanie technicky aj ekonomicky prijateľných riešení
 • projektovanie hydraulického vyregulovania
 • montáž armatúr a jednotlivých komponentov
 • nastavenie prvkov hydraulického vyregulovania
 • kontrolné meranie
 • vystavenie protokolov so skutočne nameranými prietokmi
Hydraulické vyregulovanie a cirkulácia TÚV

Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie je celkom prvý krok k efektivite úspor.
Hydraulickým vyregulovaním cirkulácie TÚV sa rozumie stanovenie cirkulačných prietokov v jednotlivých objektoch, sekciách, vetvách. Výsledkom je dosiahnutie požadovanej kvality a množstva teplej úžitkovej vody v každom odbernom mieste sústavy počas 24 hodín. 

 Technický a ekonomický prínos hydraulického vyregulovania cirkulácie TÚV

 • zabezpečená požadovaná teplota vody vo všetkých odberných miestach a v každom čase
 • úspora v spotrebe vody - nie je potrebné odpúšťať "teplú" vodu
 • úspora elektrickej energie na pohon čerpadiel
 • objektívne rozúčtovanie spotreby TÚV podľa vodomerov - rovnaká kvalita vody u všetkých odberateľov 
Technický a ekonomický prínos hydraulického vyregulovania rozvodov ÚK
 • odstránenie problémov s nedokurovaním a prekurovaním jednotlivých odberných miest pri dodržaní tepelnej pohody
 • zníženie spotreby energie na vykurovanie, čo z našich skúseností predstavuje úsporu na spotrebe paliva min. 20%
 • v závislosti od úrovne technického riešenia je návratnosť investícií 1 - 3 roky

VIPA pomerové meranie

Napísal: Super User. Posted in Novinky

Plaťte len skutočne spotrebované teplo - efektívna spotreba tepla v domácnosti


Firma BYTTHERM, s.r.o. ako výhradný zástupca pre Slovenskú Republiku Vám predstavuje systém pomerového merania VIPA z Českej Republiky - Liberec, ktorý slúži na rozpočítavanie nákladov za teplo v byte užívateľa. 

Systém VIPA získal ocenenia: 

Zlatá medaila GRAND PRIX PRAGOTHERM 1982 Diplom za vynález BRUSSELS EUREKA 1997

Zlatá mediala GRAND PRIX PRAGOTHERM 1982.
Najlepší výrobok PRAGOTHERM.
Zlatá medaila výstava v Brne 1989.
Medaila a diplom za vynález BRUSSELS EUREKA 1997.
 
SO SYSTÉMOM VIPA MÁTE MOŽNOSŤ BEZPROSTREDNE ZNÍŽIŤ SPOTREBU TEPLA A TAK PRIAZNIVO OVPLYVNIŤ VÁŠ FINANČNÝ ROZPOČET!


Systém VIPA umožňuje objektívnu kontrolu rozpočítavania tepla.
Systém VIPA Vám umožní znížiť úhradu za vykurovanie.
Systém VIPA je patentovo chránený.VIPA predstavuje spojenie prednosti a vylúčenia nedostatkov ostatných zariadení. 

VIPA SYSTÉM - spojenie prednosti a vylúčenie nedostatkov ostatných zariadení

Prednosti:
 • vysoká rozlišovacia schopnosť meradiel VIPA (minimálne 5x väčšia ako u odparovacích pomerových meradiel)
 • objektívne elektronické vyhodnocovanie
 • digitálny výstup
 • vylúčenie chybného odpočtu spôsobeného paralaxou
 • preukázateľnosť vzťahov medzi dosahovanými teplotami vykurovaných miestnosti a vyššie úhrady za vykurovanie
 • vylúčenie chyby spôsobenej rozdielnym tvarom a konštrukciou vykurovacích telies
 • vylúčenie chyby spôsobenej zmenou polohy teplotného stredu vykurovaného telesa
 • vylúčenie chyby odpočtu spôsobenej teplotnou rozťažnosťou kvapaliny používanej u odparovacích meračov
 • dokonalá ochrana proti nežiaducemu ovplyvňovaniu
 • komplexné poskytovanie služby za najnižšie ceny

Úspora nákladov na vykurovanie

Cena tepla a tým aj úhrada za vykurovanie bytov, tvorí značnú položku Vášho ročného rozpočtu. Jedna z možnosti, ako výrazne túto úhradu znížiť, je pomerové meranie tepla, ktoré umožňuje každému užívateľovi bytu (miestnosti) podieľať sa na úhrade vykurovania celého objektu iba čiastkou, ktorá zodpovedá jeho hospodáreniu s teplom. Značnú čiastku Vášho ročného rozpočtu Vám pomôžeme znížiť tým, že budete platiť iba teplo potrebné k dosiahnutiu teploty, ako si sami v jednotlivých miestnostiach zvolíte. Nebudete platiť teplo, ktoré niekto iný preplytvá trvale pootvoreným oknom. Každý užívateľ bytu tak sám nesie zodpovednosť za hospodárnu prevádzku vykurovacích telies. 

Výsledkom je potom absolútna úspora tepla v celom objekte vo výške 10 - 30%. Táto úspora je rozhodujúcim prínosom pomerového merania. Prejaví sa v znížení celkovej čiastky k rozúčtovaniu. 

O úspore tepla nerozhoduje cena meradla, ale ekonomické správanie sa užívateľa bytu. 

 

Systém VIPA umožňuje objektívnu kontrolu rozúčtovania tepla. 

Systém VIPA Vám umožní znížiť úhradu za vykurovanie.
 

Získané ocenenia

PRAGOTHERM '82

1982

Grand Prix PRAGOTHERM ´82

1989

Zlatá medaila Brnenský veľtrh 1989
Brussels EUREKA 97

1997

Zlatá medaila na svetovej výstave vynálezov BRUSSELS EUREKA 97