Individuálny účet

 

Plaťte len skutočne spotrebované teplo - efektívna spotreba tepla v domácnosti

 Pomerové merače umožňujú každému užívateľovi bytu (miestnosti) podieľať sa na úhrade vykurovania celého objektu iba čiastkou, ktorá zodpovedá jeho hospodáreniu s teplom.


V zásade sú dva možné spôsoby rozpočítania nákladov na vykurovanie.


1. Podľa spotrebovaného tepla potrebného na dosiahnutie požadovanej teploty jednotlivých miestností, čo znevýhodňuje byty s väčšími tepelnými stratami, ako sú okrajové byty, byty v prízemí alebo v poslednom poschodí. Tento spôsob je výhodný v územiach, kde vyššia spotreba tepla a tým aj vyššia úhrada za vykurovanie je kompenzovaná zníženou úhradou za nájom bytu. Nie je však vhodný pre naše podmienky, pretože súčasný spôsob výpočtu nájomného, nepriaznivú polohu bytu nezohľadňuje. 

2. Druhá možnosť rozpočítania nákladov na vykurovanie, ktorú využíva systém VIPA, je úhrada podl'a dosahovaných teplôt v jednotlivých miestnostiach, vzťahujúca sa k ich celkovej ploche. Teplota každej miestnosti závisí na výkone vykurovacieho telesa. Ukazovateľom využívania inštalovaného tepelného výkonu telesa je teplota spätnej vody. Z tohto dôvodu sú pomerové merače VIPA inštalované na spiatočke telesa ústredného kúrenia! 

Merač


Podklady potrebné k rozpočítaniu nákladov na vykurovanie

Podklady potrebné k rozpočítaniu nákladov zodpovedajú rozsahu poskytovanej služby. Základná služba obsahuje výpočet úhrady za vykurovanie, zhotovenie súhrnných účtov v dvojitom vyhotovení a individuálny účet pre každého užívateľa bytu. Doplnkovými službami sú: rozpočet úhrady za teplú a studenú vodu, rozpočet úhrady pri zmene užívateľa bytu, výpočet korekcií na inštalovaný tepelný výkon a ďalšie služby podľa predchádzajúcej dohody. Rozpočet nákladov na teplú a studenú vodu vykonávame podľa dispozícií zákazníka (podľa údajov bytových vodomerov, alebo podľa osôb).

Merač


Firma BYTTHERM, s.r.o. ako výhradný zástupca pre Slovenskú Republiku pri prvej inštalácií si vyžiada od majiteľa objektu údaje o plochách jednotlivých miestností, pretože výpočet úhrady vykonávame pre každú miestnosť zvlášť. Po skončení vyúčtovacieho obdobia vykonávame rozpočet úhrady nákladov, ktoré nám poskytne majiteľ domu alebo dodávateľ tepla. Pokiaľ sú súčasťou podkladov k rozúčtovaniu i údaje o výške zaplatených záloh a o zmenách užívateľov bytov v priebehu vyúčtovacieho obdobia, zahrnieme ich do vyúčtovania. Každý užívateľ bytu obdrží individuálny účet, ktorý mu poskytuje objektívnu informáciu o spôsobe výpočtu úhrady a umožňuje mu spätnú kontrolu jednotlivých položiek. 


Čo obsahuje individuálny účet 


Účet


Na individuálnom účte sú uvedené čiastky za vykurovanie a dodávku teplej, prípadne studenej vody. Priemerná vonkajšia teplota je údaj, ktorý získame od hydrometeorologickej služby a slúži ako jeden z podkladov pre výpočet. Základná úhrada uvedená v percentách, znamená podiel z celkovej čiastky za vykurovanie, ktorý sa rozpočítava rovnomerne podľa veľkosti obytnej plochy. Jedná sa tu o časť nákladov, ktorá nie je závislá na intenzite vykurovania (cca. 30% celkových nákladov na vykurovanie). Podľa intenzity vykurovania a veľkosti obytnej plochy potom je rozpočítaná zostávajúca časť celkovej úhrady. Údaj D(+) predstavuje konečnú hodnotu snímača zistenú citlivým elektronickým prístrojom. Čím vyššia je číselná hodnota, tým nižšia bola spotreba tepla v meranej miestnosti, tým je nižšia úhrada za m2 vykurovanej plochy. Súčin m2 x €/m2 je úhrada za vykurovanie miestnosti (bez hodnoty základnej úhrady). Pokiaľ je rozpočítaná úhrada za teplú alebo studenú vodu, je spôsob rozpočtu uvedený slovne.

Systém VIPA umožňuje objektívnu kontrolu rozúčtovania tepla. 

Systém VIPA Vám umožní znížiť úhradu za vykurovanie.